Archív

28.3.2018
Vývoz komunálneho odpadu sa presúva z pondelka 2.4.2018 na utorok 3.4.2018.

19.12.2017 Zámer predaja nehnuteľného majetku obce
Časť parcely č. KN-C 35/1 zastavané plochy a nádvoria

3.8.2017 Zámer predaja hnuteľného majetku

Hasičská Avia DS 12 A30

vozidlo je odhlásené z evidencie.
v prípade záujmu kontaktujte starostu obce.

24.5.2016 Výzva na predloženie ponuky č . 2016/05/24
predmet zákazky: uskutočnenie stavebných prác „Udržanie kapacity Materskej školy, Súľov – Hradná 114 rekonštrukciou a modernizáciou jej budovy“

14.3.2016 Výzva na predloženie ponuky č . 2016/03/14b
predmet zákazky: poskytnutie služby – poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti v rámci Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. 14/PRV/2015

14.3.2016 Výzva na predloženie ponuky č . 2016/03/14a
predmet zákazky: poskytnutie služby – vytvorenie diela „Informačný systém podporujúci rozvoj cestovného ruchu v obci Súľov – Hradná“

Odpisovanie vodomerov

V dňoch 22,23 a 24 júla 2015 pracovníci Obecného úradu v Súľove-Hradnej vykonávajú odpis stavu vodomerov v obci Súľov-Hradná.
22. júla (streda) na dolnom konci časti obce Súľov
23. júla (štvrtok) na hornom konci Súľov.
24. júla (piatok) v časti obce Hradná
Žiadame občanov o nezabezpečenie prístupu k Vašej vodovodnej šachte.
Za porozumenie ďakujeme !

Očkovanie psov a mačiek proti besnote

sa v Obci Súľov-Hradná uskutoční
vo štvrtok 7. mája 2015 nasledovne :

od 17.00 – 17.45 hod. pred KD v Hradnej
od 18.00 – 18.30 hod. v Súľove na hornom konci Lešovník
18.30 – 19.15 hod. pred MOS v Súľove

Cena očkovania je 7,-€ /vo veku od 3 mesiacov/
Tieto úkony si vyžadujú prítomnosť dospelej, zodpovednej osoby.

Zmenu otváracích hodín knižnice

Vedúca knižnice v Súľove oznamuje občanom zmenu otváracích hodín.
Po novom bude knižnica otvorená každý štvrtok o 17:00

Prijímanie detí do materskej školy Na šk. rok 2015/2016

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou S-H oznamuje:
Prijímanie detí do materskej školy Na šk. rok 2015/2016 sa uskutoční od 16. 2. – 16. 3. 2015.
Žiadosť si môže zákonný zástupca vyzdvihnúť v materskej škole.
Písomnú žiadosť, riadne vyplnenú a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast zákonný zástupca predloží v materskej škole najneskôr do 16. 3.2015.

Odpisovanie vodomerov

V dňoch 4,5 a 8 decembra 2014 pracovníci Obecného úradu v Súľove-Hradnej vykonávajú odpis stavu vodomerov v obci Súľov-Hradná.
4. decembra (štvrtok) na dolnom konci časti obce Súľov
5. decembra (piatok) na hornom konci Súľov.
8. decembra (pondelok) v časti obce Hradná
V prípade nezabezpečenia prístupu k Vašej vodovodnej šachte, Vás žiadame o odpis Vášho posledného stavu vodomeru, ktorý nám doručte do 10.12.2014 na Obecný úrad v Súľove-Hradnej alebo telefonicky na t.č. 55 74 016.

Za porozumenie ďakujeme !

Odpisovanie vodomerov
v stredu 16.7. dolný koniec Súľova po starostu obce,
štvrtok 17.7. horný koniec Súľova od starostu obce,
v piatok 18.7. Hradná.
Odpisovanie budú vykonávať zamestnanci Obecného úradu:
Ján Smatana, Holý Michal a Holý Tomáš.